Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów"

Projekt „Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów” w ramach programu PO WER

Dziedzictwo kulturowe kształtuje naszą tożsamość i nasze codzienne życie. Przyjmuje wiele postaci i form, to nie tylko literatura, sztuka, architektura i pomniki przyrody, lecz także baśnie i legendy, tradycje i zwyczaje regionalne, z którymi się identyfikujemy.
Ma uniwersalną wartość dla nas jako jednostek, jak i członków szerszych zbiorowości. Ważne jest, aby je chronić i przekazywać przyszłym pokoleniom. Podróżując po Europie ludzie mają szansę poznania innej kultury, historii oraz dziedzictwa danego obszaru.
Jak pokazuje Eurobarometr, zdecydowana większość respondentów (88%) jest zdania, że dziedzictwo kulturowe Europy powinno być nauczane w szkołach, jako że jest ono źródłem naszej wiedzy na temat historii i kultury. (Specjalne sprawozdanie Eurobarometru dotyczące dziedzictwa kulturowego, 2017). Szkoły i nauczyciele mają kluczową rolę do odegrania w urzeczywistnieniu tego pomysłu. Pielęgnując nasze dziedzictwo kulturowe, możemy odkryć naszą różnorodność i podjąć międzykulturowy dialog na temat tego, co na łączy.

Głównym celem tego projektu jest rozbudzenie świadomości kulturowej i kreatywności uczniów poprzez udział w mobilności i wspólną pracę nad projektem z rówieśnikami ze szkół goszczących. W ramach projektu również wybrani nauczyciele będą mieli okazję poznać inne systemy kształcenia i doskonalić swoje umiejętności językowe.

Projekt zakłada aktywny udział wszystkich uczestników w celu wymiany doświadczeń (dobrych praktyk). Międzynarodowa inicjatywa da możliwość uczenia się od siebie nawzajem dzięki czemu wzrośnie efektywność nauczania. Działania projektu wpisują się w potrzeby uczniów oraz program nauczania szkoły wysyłającej jak i przyjmującej. Jego realizacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczniów jak i ich rodziców, którzy chcieliby aby ich dzieci podnosiły kompetencje kluczowe takie jak językowe czy społeczne w ciekawy i nietuzinkowy sposób.

W projekcie udział weźmie 30 uczniów oraz 6 nauczycieli. Projekt zakłada dwie mobilności po 15 uczniów pod opieką 3 nauczycieli-opiekunów. Mobilności odbędą się do szkół znajdujących się w Rzymie oraz na greckiej wyspie Chios.

Przedsięwzięcie to dotyczyć będzie poznawania starożytnej i średniowiecznej historii i kultury ww miejsc poprzez regionalne baśnie i legendy, a podróż w tamte miejsca ułatwi uczniom i nauczycielom osobiście przeżyć i zapamiętać zdobyte informacje.

Młodzi ludzie, aby łatwo i szybko nauczyć się czegoś nowego muszą mieć możliwość eksplorowania, zabawy i interakcji z danym miejscem. Gdy ich ciekawość zostanie pobudzona sami będą zmotywowani do działania i odkrywania historii.

Przed mobilnością uczniowie każdej ze szkół wybiorą˛ jedną legendę, którą opracują w postaci komiksu. Przygotują prezentację multimedialną dotyczącą miejsca, z którego owa legenda pochodzi oraz przedstawienie na jej podstawie, które następnie zostanie zaprezentowane podczas mobilności szkole goszczącej.

Następnie na miejscu uczniowie obu szkół będą pracować nad projektem dotyczącym stworzenia własnej legendy o fikcyjnym mieście, ale umiejscowionej w prawdziwych historycznych czasach (starożytnych lub średniowiecznych) greckich lub rzymskich (w zależności od kierunku mobilności). Kolejnym krokiem będzie przedstawienie jej w postaci komiksu oraz przygotowanie przedstawienia na jego podstawie.

Uczniowie naszej placówki podczas odwiedzania miejsc związanych z poznanymi legendami i dziedzictwem kulturowym krajów goszczących przygotowywać będą reportaż, a po powrocie do kraju broszurę turystyczną zawierającą informacje na temat odwiedzanych miejsc.

Zajęcia w szkole goszczącej będą miały formę zarówno zajęć formalnych (lekcyjnych) jak i nieformalnych. Podczas pobytu uczniowie naszej placówki będą mieli również okazję spędzić jeden lub dwa wieczory z rówieśnikami i ich rodzinami, aby lepiej zapoznać się z ich codziennym życiem.

Podczas realizacji projektu uczniowie i nauczyciele podniosą swoje kompetencje językowe, międzykulturowe (wzrost tolerancji i otwartości na odmienne kultury), społeczne (współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz stresujących, odpowiedzialności), w zakresie posługiwania się technologią informacyjną.
Jako instytucja wysyłająca będziemy promować projekt m.in. za pomocą strony internetowej szkoły, ulotek informacyjnych dla uczniów i ich rodziców czy plakatów reklamujących.

Ponadto uczestnicy projektu przekażą˛ społeczności lokalnej swoje doświadczenia i uwagi podczas specjalnie zorganizowanej konferencji upowszechniającej, a także w gronie szkolnym. Produkty końcowe zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz platformie eTwinning. Opracowane przez uczniów broszury turystyczne będą rozprowadzane przez zaprzyjaźnione biuro podróży.

Na wszystkich materiałach promocyjnych oraz upowszechniających będzie się znajdowało logo projektu, EFS oraz programu POWER.

Zadania projektowe zostaną podzielone na trzy etapy:

Etap pierwszy – działania przewidziane do realizacji przed mobilnością:

 • nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi, ustalenie działań projektowych i konkretnego programu spotkania
 •  utworzenie projektu na stronie eTwinning
 • informacja na temat projektu skierowana do uczniów i ich rodziców na stronie internetowej szkoły, w postaci ulotek, plakatów, zajęć z dziećmi przybliżających tematykę projektu
 • zapoznanie z regulaminem i zasadami rekrutacji
 • rekrutacja uczestników projektu (uczniowie klas VI, VII i VIII – po 15 osób na każdy wyjazd)
 • przygotowanie językowe
 • przygotowanie kulturowe (zapoznanie z historią, kulturą, literaturą i specyfiką państw goszczących – Grecji i Włoch; przybliżenie dziedzictwa kulturowego Polski – wycieczka do Tyńca, Krakowa)
 • przygotowanie pedagogiczne, podczas których uczniowie nauczą się jak panować nad stresem czy usprawnią pracę w grupie
 • przygotowanie quizu dotyczącego znajomości krajów partnerskich (Polska, Grecja z uwzględnieniem wyspy Chios oraz Włochy) i przeprowadzenie go wśród uczestników projektu
 • zapoznanie uczniów z najstarszymi polskimi podaniami/legendami
 • wybór przez uczestników jednej z legend i przedstawienie jej w postaci komiksu stworzonego w programie Scratch lub w Wordzie
 • przygotowanie legendy w postaci przedstawienia/dramy, która˛ uczniowie będą prezentować podczas wyjazdu dla swoich rówieśników ze szkoły goszczącej
 • zarejestrowanie uczniów na portalu eTwinning w celu umożliwienia kontaktu z rówieśnikami z zagranicy oraz umieszczania wypracowanych materiałów (videokonferencja, chaty, komiks, ciekawostki o Polsce i krajach partnerskich)
 • prowadzenie bloga dotyczącego dziedzictwa kulturowego Polski i państw goszczących.

Etap drugi – działania przewidziane podczas mobilności:

 • zapoznanie się˛ z uczniami i nauczycielami szkoły goszczącej, poznanie najbliższej okolicy
 • uczniowie naszej szkoły zaprezentują swoim rówieśnikom najstarsze polskie baśnie i legendy i przygotowaną prezentację PPT lub video zawierającą miejsca z nimi związane
 • wymiana przygotowanych wcześniej legend/podań w postaci komiksów, prezentacji, przedstawień
 • zapoznanie się z miejscami dziedzictwa kulturowego związanego z poznanymi legendami
 • wspólna praca projektowa – zbudowanie legendy o fikcyjnym mieście w czasach starożytnych lub wczesnego średniowiecza w postaci komiksu, stworzenie herbu, monety itp.
 • przedstawienie wymyślonej legendy w postaci krótkiej dramy
 • przygotowanie krótkiego reportażu z pobytu
 • lepsze poznanie tradycji i zwyczajów dnia codziennego rówieśników ze szkół goszczących poprzez spędzenie wieczoru z ich rodzinami
 • prowadzenie „dzienniczków mobilności” przez uczniów
 • monitoring mobilności przez polskich nauczycieli-opiekunów oraz nauczycieli ze szkoły przyjmującej
 • przygotowanie i opracowanie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających udział w mobilności oraz dziennika mobilności.

Etap trzeci – działania przewidziane po powrocie z mobilności:

 • przygotowanie prezentacji przez uczestników wyjazdu dla innych uczniów szkoły
 • przygotowanie przedstawienia – stworzonej w czasie wyjazdu legendy – dla społeczności lokalnej
 • umieszczenie wypracowanych materiałów (komiksów, prezentacji, przedstawień) na stronie internetowej szkoły oraz na platformie eTwinning
 • opracowanie broszury turystycznej dotyczącej odwiedzanych miejsc zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej, która będzie dostępna dla rodziców oraz społeczności lokalnej (rozpowszechnianie broszury w zaprzyjaźnionym biurze turystycznym)
 • ponowne przeprowadzenie testu kompetencji z języka angielskiego oraz quizu dotyczącego znajomości krajów partnerskich i porównanie rezultatów z wynikami testów przeprowadzonych na początku projektu
 • przygotowanie wystawy prac plastycznych i zdjęć z wyjazdu zagranicznego w MDK
 • ewaluacja projektu (przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, rozmów, wywiadów z uczestnikami projektu)
 • zorganizowanie konferencji upowszechniającej projekt dla chętnych nauczycieli z regionu (przekazanie wrażeń i doświadczeń zarówno przez uczniów jak i nauczycieli-opiekunów)
 • złożenie raportu końcowego.

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40-685 Katowice

telefon: 32 202 93 20

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl