Erasmus+ "Potęga przyjaźni -
program przeciw znęcaniu się nad słabszymi"

Cele projektu "Potęga przyjaźni - program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi"

 • podniesienie kompetencji w zakresie języków obcych;
 • podniesienie kompetencji w posługiwaniu się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi w nauczaniu i uczeniu się;
 • lepsze zrozumienie różnorodności społecznej, etnicznej, językowej i kulturowej oraz lepsze reagowanie na nią;
 • opracowanie programu przeciwko znęcaniu się nad słabszymi;
 • zachęcanie uczniów do rozwoju pozytywnych zachowań, zrozumienia i akceptacji indywidualnych różnic;
 • zwiększenie świadomości na temat przyjaźni, szacunku i tolerancji, które są narzędziami do zapobiegania przemocy i znęcaniu się nad słabszymi w szkole;
 • bardziej pozytywne podejście do projektów europejskich i wartości unijnych;
 • lepsze zrozumienie praktyk, strategii politycznych i systemów kształcenia w różnych krajach;
 • większa motywacja i satysfakcja z codziennej pracy.

Zjawisko znęcania się nad słabszymi w szkołach uwłacza takim wartościom podzielanym przez państwa członkowskie UE, jak wolność, nietykalność osobista i poszanowanie odmienności.
W dłuższej perspektywie skutki tych niepożądanych zachowań mogą być bardzo groźne.
W regulacji  unijnej (EU)1381/2013 stwierdza się wyraźnie, że „szczególna uwaga powinna być skierowana na zapobieganie i zwalczanie wszelkich form przemocy, nienawiści, segregacji, stygmatyzacji oraz znęcania się nad słabszymi”. Ponadto, jednym z głównych celów UE w zakresie polityki edukacyjnej jest zmniejszenie do 10% średniego odsetka wczesnego kończenia nauki w krajach członkowskich. Jak pokazują badania, znęcanie się nad słabszymi ma bezpośredni wpływ na wzrost liczby przypadków wczesnego kończenia nauki.

W oparciu o powyższe przesłanki szkoła z Rumunii opracowała i przeprowadziła badania ankietowe dotyczące częstotliwości występowania przypadków znęcania się nad słabszymi w tej placówce. Jak wynika z badań, 35% uczniów było ofiarą znęcania (fizycznego lub werbalnego), a 22% uczniów doświadczyło znęcania na tle społecznym (tzw. wykluczenie grupowe). 26 % nauczycieli przyznało, że byli świadkami przypadków znęcania podczas przerw międzylekcyjnych. Wyniki badań stały się dla szkoły rumuńskiej bodźcem do poszukiwań za pomocą platformy eTwinning partnerów (innych szkół), którzy mają podobne doświadczenia i pragnęliby podzielić się doświadczeniami oraz nawiązać współpracę. W efekcie tych działań, na WhatsApp powstała grupa zrzeszająca nauczycieli z 6 szkół europejskich. Nauczyciele wymienili się doświadczeniami związanymi z zapobieganiem agresji w szkołach, a także omówili wyniki badań ankietowych. Po głębszej analizie badań i opracowań naukowych poświęconych problemowi znęcania się nad słabszymi, nauczyciele uznali, że powinni rozpocząć przygotowanie projektu opartego o wspólne przekonania, cele i wartości. Szkoły powinny zrobić wszystko, aby tak wpłynąć na przekonania i wartości podzielane przez uczniów, by zmniejszyć do minimum agresję i tym samym chronić fizyczne i psychiczne zdrowie uczniów. Jako osoby zawodowo zajmujące się kształceniem i wychowaniem zdajemy sobie sprawę z tego, jak groźny i szkodliwy dla prawidłowego rozwoju i dalszego życia naszych uczniów może być zanik takich wartości, jak szacunek, tolerancja, empatia i przyjaźń.

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie programu zapobiegającego zjawisku znęcania się nad słabszymi, który opierać się będzie na sześciu zrozumiałych, łatwych do zintegrowania z kulturą szkolną, wartościach: szacunku, przyjaźni, empatii, tolerancji, uprzejmości oraz jedności w odmienności. Ten innowacyjny program ma służyć rozwojowi osobowości uczniów, wzrostowi poczucia ich własnej wartości oraz kreowaniu pozytywnych postaw. Uczniowie będą się uczyć dostrzegania i akceptacji odmiennych kultur i sposobów myślenia; podejmą wysiłek zrozumienia, że przesądy i uprzedzenia utrudniają, a czasem nawet uniemożliwiają pokojowe współistnienie. Poprzez współpracę z partnerami z różnych państw Europy, opartą na powszechnie podzielanych wartościach, nauczyciele nabędą nowe kompetencje. Nauczą się, jak wdrożyć na poziomie własnej szkoły program mający na celu pomoc uczniom, szczególnie tym narażonym na wczesne zakończenie nauki lub zagrożonym społecznym wykluczeniem.

Nasz projekt jest krokiem na drodze do rozwoju postaw tolerancji i szacunku dla innych uczniów oraz przedstawicieli innych państw i narodów. Program oparty na tych wartościach przygotuje uczniów i nauczycieli do uczestniczenia w społecznym i kulturowym życiu w ramach Unii Europejskiej, a na poziomie szkolnym przyczyni się do wytworzenia pozytywnej, wspierającej
i wkluczającej atmosfery uczenia się i nauczania.

Zadania przewidziane na pierwszy rok współpracy - 2018/2019

 • przygotowanie filmu/PPT o szkole
 • przygotowanie i analiza ankiety dotyczącej agresywnych zachowań w szkole i przeprowadzenie jej wśród nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców
 • przygotowanie propozycji logo projektu
 • przygotowanie propozycji maskotki projektu
 • przygotowanie ulotki promującej projekt wśród społeczności lokalnej
 • opracowanie historii dotyczących szacunku, tolerancji oraz uprzejmości w wersji elektronicznej (E-story book)
 • przygotowanie quizu dotyczącego kultur krajów partnerskich
 • przygotowanie konkursu na wiersz dotyczący szacunku wobec siebie i innych
 • utworzenie broszury z prawami dziecka i ilustracjami wykonanymi przez uczniów
 • przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych do szkół partnerskich
 • przygotowanie kodeksu dobrych manier
 • opracowanie wielojęzycznego słownika
 • przygotowanie video pokazującego działania związane z uprzejmością

Spotkania w ramach realizacji projektu w roku 2018/2019

 1. Spotkanie dla koordynatorów projektu w Rumunii – XI.2018r.
 2. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów we Włoszech – III.2019r.
 3. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów w Polsce – V.2019r.

Zadania przewidziane na drugi rok współpracy - 2019/2020

 • przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych do szkół partnerskich
 • przygotowanie video pokazującego działania związane z uprzejmością
 • przygotowanie grafik wordcloud – magia słów (hello, please, thank you, I’m sorry, I forgive you, I understand, Great job, I can)
 • Magia słów – przygotowanie słownika wielojęzycznego
 • Europejski Dzień Języków – tongue twisters w różnych językach
 • Empatia – piosenka rap (każdy kraj wymyśla linijkę tekstu w swoim języku i razem tworzymy video – rozumienie uczuć i emocji)
 • Przygotowanie muralu o potędze słów, uczuciach, emocjach
 • Przygotowanie kalendarza ze zdjęciami z projektu na 2020 rok
 • Przygotowanie video z tradycyjną grą
 • Stworzenie wspólnej gry – video
 • Przygotowanie bransoletek przyjaźni – uczniowie przygotowują i przekazują uczniom ze szkół partnerskich
 • Dzień Erasmusa – prezentacja działań i rezultatów projektu
 • Opracowanie historii dotyczących szacunku, tolerancji oraz uprzejmości w wersji elektronicznej (E-story book)

Spotkania w ramach realizacji projektu w roku 2019/2020

 1. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów w Polsce – X.2019r.
 2. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów w Turcji – III.2020r.
 3. Spotkanie dla nauczycieli w Grecji – VI.2020r.

Projekty ERASMUS+ realizowane w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi z niskim poziomem umiejętności podstawowych, rozwijanie kompetencji kluczowych i przekrojowych, podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów.
Pierwszy z nich to projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk, które zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, praktyk i idei. W ich skład muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje działające w obszarze edukacji z trzech różnych krajów programu.
Wyjątek stanowią projekty współpracy szkół – mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów programu.

Drugi typ to projekty partnerstw strategicznych na rzecz innowacji.

Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacji szkolnej:

 • wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli;
 • rozwijanie umiejętności podstawowych (matematycznych, w naukach ścisłych i czytania oraz pisania) i przekrojowych (przedsiębiorczość, ICT, języki obce);
 • ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej;
 • poprawa jakości wczesnej opieki i edukacji.

Spotkania projektowe

Spotkanie w Rumunii

Spotkanie we Włoszech

Spotkanie w Polsce

Spotkanie we Włoszech

Produkty projektu

Stories about POF kindness

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40-685 Katowice

telefon: 32 202 93 20

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl

Skip to content