Erasmus+ Nasze zdrowie to nasz skarb

Projekty ERASMUS+ realizowane w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi z niskim poziomem umiejętności podstawowych, rozwijanie kompetencji kluczowych i przekrojowych, podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów.

Pierwszy z nich to projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk, które zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, praktyk i idei. W ich skład muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje działające w obszarze edukacji z trzech różnych krajów programu. Wyjątek stanowią projekty współpracy szkół mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów programu.
Drugi typ to projekty partnerstw strategicznych na rzecz innowacji.

Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacji szkolnej:

 • wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli;
 • rozwijanie umiejętności podstawowych (matematycznych, w naukach ścisłych i czytania oraz pisania) i przekrojowych (przedsiębiorczość, ICT, języki obce);
 • ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej;
 • poprawa jakości wczesnej opieki i edukacji.

Cele projektu „Our Health is Our Wealth – Nasze Zdrowie to Nasz Skarb”

 • podniesienie kompetencji w zakresie języków obcych;
 • podniesienie kompetencji w posługiwaniu się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi w nauczaniu i uczeniu się;
 • lepsze zrozumienie różnorodności społecznej, etnicznej, językowej i kulturowej oraz lepsze reagowanie na nią;
 • bardziej pozytywne podejście do projektów europejskich i wartości unijnych;
 • podniesienie świadomości wpływu zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej na jakość życia,
 • poszerzenie horyzontów u uczniów i nauczycieli na temat zwyczajów żywieniowych w innych krajach europejskich
 • uświadomienie uczniom wagi zależności pomiędzy stylem życia, a zdrowiem (otyłość, zaburzenia odżywiania) oraz porównanie stylu życia uczniów pochodzących z pięciu odmiennych kultur (polskiej, włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, irlandzkiej i litewskiej)
 • zwiększenie o 20% ilości uczniów, którzy regularnie przynoszą zdrowe drugie śniadanie oraz w czasie wolnym uprawiają sport;
 • lepsze zrozumienie praktyk, strategii politycznych i systemów kształcenia w różnych krajach;
 • większa motywacja i satysfakcja z codziennej pracy.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej mają na celu wspieranie wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami z różnych krajów programu.
Na podstawie badań w szkołach prowadzonych przez pielęgniarki szkolne oraz nauczycieli wyłonił się problem wzrostu otyłości wśród dzieci. Zaobserwowano złe nawyki żywieniowe oraz brak ruchu. Nauczyciele zauważyli, że często drugie śniadanie przynoszone przez uczniów składa się z niezdrowych produktów takich jak: chipsy, słodycze, drożdżówki, gazowane słodkie napoje (około 50% uczniów). W czasie lekcji wychowania fizycznego obserwuje się spadek formy dzieci, problemy z wykonaniem nawet łatwych ćwiczeń oraz niechęć do brania udziału w zajęciach (około 20% . Z rozmów z uczniami wynika, że przyczyną spadku kondycji jest sposób spędzania wolnego czasu. Większość uczniów przyznało, że po zajęciach szkolnych wiele godzin spędza przed komputerem lub na dodatkowych zajęciach – korepetycjach. Nadmiar ww działań powoduje brak czasu na zajęcia sportowe. Zaobserwowano również, iż niezdrowy tryb życia wpływa na wzrost agresji, nadpobudliwości, braku koncentracji wśród uczniów.
Wyniki tych analiz są skorelowane z raportem Światowej Organizacji Zdrowia WHO, z którego wynika, że na przełomie ostatnich dwudziestu lat otyłość wśród dzieci wzrosła z 4% do 18%. Jest wiele przyczyn tego problemu: szybkie tempo życia, stres, łatwiejszy dostęp do niezdrowego jedzenia, złe nawyki żywieniowe rodziców.
Instytut Żywieniowy opublikował, że na otyłość ma wpływ nie tylko zdrowe żywienie, ale przede wszystkim brak ruchu.
Ogromną rolę w edukowaniu dzieci i zmianie ich stylu życia mają rodzice, drugą grupą oddziałującą na nich są nauczyciele. Edukację żywieniową należy zacząć odpowiednio wcześnie, aby dziecko nie nabierało złych nawyków.
W szkole oprócz edukacji żywieniowej duży nacisk powinno się kłaść na aktywność fizyczną. Nauczyciele powinni pokazywać dzieciom dlaczego ruch jest taki ważny i jak korzystnie może on wpłynąć na nasz organizm. Kombinacja zdrowego odżywiania i ruchu zagwarantuje zdrowie i dobre samopoczucie dziecka. Tylko ścisła współpraca nauczycieli oraz rodziców będzie gwarantem sukcesu.
Szkoła jest instytucją, która w wieloraki sposób może wpływać na kształtowanie postaw prozdrowotnych. Jedną z możliwości jest współpraca na arenie międzynarodowej, gdyż:

 • mimo tożsamych potrzeb i bardzo zbliżonych celów nasze placówki wykorzystują inne metody i narzędzia do kształtowania kompetencji prozdrowotnych u uczniów;
 • wymiana dobrych praktyk pozwoli kadrze wszystkich placówek poznać nowe, niespotykane w ich kraju, metody i narzędzia pracy z uczniami w omawianym zakresie (pozwoli zarówno nauczycielom, jak i uczniom oraz ich rodzicom na poznanie szerszego wachlarza możliwości dbania o zdrowie: różne rodzaje diet, nowe formy aktywności fizycznej, unikanie nałogów);
 • realizacja projektów w zespołach: od kilkuosobowych w obrębie klasy, przez całą grupę z jednej klasy, przez kilkuosobowe grono międzynarodowe pozwoli na znaczne zwiększenie i zróżnicowanie ilości zdobytego doświadczenia, poznanej wiedzy i nabytych kompetencji.

Zadania przewidziane na pierwszy rok współpracy - 2018/2019

 • przygotowanie filmu/PPT o szkole
 • przygotowanie i analiza ankiety dotyczącej zdrowego stylu życia i przeprowadzenie jej wśród nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców
 • przygotowanie propozycji logo projektu
 • przygotowanie propozycji maskotki projektu
 • przygotowanie ulotki promującej projekt wśród społeczności lokalnej
 • prowadzenie bloga w języku ojczystym dotyczącym zdrowego stylu życia
 • spotkanie z dietetykiem (piramida żywienia) oraz stomatologiem (jak dbać o zęby), pielęgniarką szkolną (liczymy nasze BMI)
 • przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych do szkół partnerskich
 • przygotowanie przepisów: sałatka, śniadanie, deser, ciasto, koktajl
 • przygotowanie quizu dotyczącego kultur krajów partnerskich
 • konkurs fotograficzny (rodzinny obiad, wspólna aktywność fizyczna)
 • warsztaty dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej
 • promocja aktywności fizycznej – wyjazd na basen, marsz na orientację
 • założenie klasowego ogródka (zioła i przyprawy)
 • przygotowanie video zawierającego dawne gry i zabawy
 • organizacja Dnia Zdrowia

Spotkania w ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Spotkanie dla koordynatorów projektu w Polsce  – XI. 2018 r.
 2. Spotkanie dla dla nauczycieli i uczniów w Hiszpanii – III. 2019 r.
 3. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów w Irlandii – V. 2019 r.

kids

Zadania przewidziane na drugi rok współpracy - 2019/2020

 • prowadzenie bloga w języku ojczystym dotyczącym zdrowego stylu życia
 • spotkanie z okulistą (wpływ diety na nasz wzrok), ortopedą (zależność między aktywnością fizyczną a prawidłową postawą) dietetykiem/wychowawcą klasy (znaczenie witamin w życiu człowieka)
 • przeprowadzenie pogadanki dla rodziców dotyczącej zbilansowanej diety
 • konkurs na album o jednym z krajów partnerskich
 • przygotowanie kalendarza na rok 2020 z typowymi warzywami/owocami dla danego kraju partnerskiego
 • przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych do szkół partnerskich
 • przeprowadzenie zajęć w klasach na temat najczęstszych powodów problemów żywieniowych uczniów
 • zajęcia taneczne w szkole; konkurs tańca
 • opracowanie 10 pytań związanych ze zdrowym trybem życia przez każdą szkołę partnerską i przygotowanie propozycji planszy do gry „Wyprawa po zdrowie”
 • przygotowanie przepisów: zdrowe przekąski do szkoły lub na wycieczkę, danie wielkanocne, danie bożonarodzeniowe, obiad, koktajl warzywny
 • promocja aktywności fizycznej – wyjazd na basen, wycieczka rowerowa, wyjazd w góry
 • organizacja Dnia Erasmusa
 • organizacja Dnia Zdrowia

Spotkania w ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów projektu we Włoszech – X.2019r.
 2. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów w Portugalii – III.2020r.
 3. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów na Litwie – V.2020r.

Link do Twinspace – działań i produktów projektu Nasze zdrowie to nasz skarb

Do pobrania:

Produkty projektu:

Spotkania:

Spotkanie w Irlandii

Spotkanie we Włoszech

Spotkanie wirtualne w Portugalii

Spotkanie wirtualne na Litwie

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40-685 Katowice

telefon: 32 202 93 20

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl

Skip to content